Přehled základních právních předpisů

V rámci zkoušky z odborné způsobilosti je ověřována znalost zejména následujících předpisů1:

Zákony

 • 22/1997: Zákon o technických požadavcích na výrobky
 • 59/1998: Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • 133/1985: Zákon o požární ochraně
 • 258/2000: Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 350/2011: Zákon o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon)
 • 102/2001: Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů
 • 262/2006: Zákoník práce
 • 309/2006: Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP
 • 373/2011: Zákon o specifických zdravotních službách

Nařízení vlády

 • 378/2001: Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • 201/2010: Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • 495/2001: Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • 375/2017: Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 • 27/2002: Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
 • 28/2002: Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • 168/2002: Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
 • 21/2003: Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
 • 406/2004: Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • 101/2005: Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • 362/2005: Nařízení vlády o požadavcích na BOZP při nebezpečí pádu
 • 272/2011: Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • 591/2006: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • 361/2007: Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • 291/2015: Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Vyhlášky

 • 50/1978: Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • 18/1979: Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • 19/1979: Vyhláška, kterou se určují vyhrazená zdvihací nařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • 21/1979: Vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • 48/1982: Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
 • 432/2003: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění
 • 73/2010: Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
 • 79/2013: Vyhláška o pracovnělékařských službách
 • 180/2015: Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
 • (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

1. Předpis platí vždy ve znění pozdějších změn a novelizací.

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014

24.05.2021Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group plní požadavky ČSN EN...
podrobnosti

Akreditace dle ČSN EN ISO 50001:2019

01.04.2020Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

Certifikační orgán

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy