Přehled základních právních předpisů

V rámci zkoušky z odborné způsobilosti je ověřována znalost zejména následujících předpisů1:

Zákony

 • 22/1997: Zákon o technických požadavcích na výrobky
 • 59/1998: Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • 133/1985: Zákon o požární ochraně
 • 258/2000: Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 350/2011: Zákon o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon)
 • 102/2001: Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů
 • 262/2006: Zákoník práce
 • 309/2006: Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP
 • 373/2011: Zákon o specifických zdravotních službách

Nařízení vlády

 • 378/2001: Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • 201/2010: Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • 495/2001: Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • 375/2017: Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 • 27/2002: Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
 • 28/2002: Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • 168/2002: Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
 • 21/2003: Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
 • 406/2004: Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • 101/2005: Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • 362/2005: Nařízení vlády o požadavcích na BOZP při nebezpečí pádu
 • 272/2011: Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • 591/2006: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • 361/2007: Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • 291/2015: Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Vyhlášky

 • 50/1978: Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • 18/1979: Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • 19/1979: Vyhláška, kterou se určují vyhrazená zdvihací nařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • 21/1979: Vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • 48/1982: Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
 • 432/2003: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění
 • 73/2010: Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
 • 79/2013: Vyhláška o pracovnělékařských službách
 • 180/2015: Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
 • (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

1. Předpis platí vždy ve znění pozdějších změn a novelizací.

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Akreditace OHSMS dle ISO 45001 od ČIA

02.07.2019Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN EN ISO 50001:2019

16.04.2019Rádi bychom vás informovali, že v březnu 2019 vyšla revidovaná norma pro systémy managementu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz