Přehled základních právních předpisů

V rámci zkoušky z odborné způsobilosti je ověřována znalost zejména následujících předpisů1:

Zákony

 • č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
 • č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
 • č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 • č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
 • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Nařízení vlády

 • č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
 • č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
 • č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
 • č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 • č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
 • č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 • č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, o osobních ochranných prostředcích
 • č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
 • č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

Vyhlášky

 • č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
 • č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a
 • o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
 • č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
 • (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
 • č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 • č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které
 • kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
 • č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
 • č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biolo
 • gických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834

01.07.2022Rádi bychom Vás informovali, že v květnu 2022 vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN 01 0391:2021

01.07.2022Dovolujeme si Vás informovat, že v srpnu 2021 vyšla revidovaná norma pro systémy managementu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

Certifikační orgán

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy