Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona 309/06 Sb. v pl. zn., a přílohy č. 1 a č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v pl. zn.:

A. Právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
B. Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců a práva a povinnosti odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
C. Všeobecné preventivní zásady pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání
D. Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace
E. Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly.
F. Dovednost při vedení seznamu smluvních vztahů o výkonu své činnosti jak odborně způsobilé fyzické osoby při zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Ústní ověření znalostí a dovedností uchazečů zkouškou z losovaných otázek:

A. Právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

A1: Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obecně
A2: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
A3: Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
A4: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi
A5: Nakládání s chemickými látkami a přípravky (směsmi), havarijní připravenost
A6: Ochrana veřejného zdraví, kategorizace prací
A7: BOZP při práci na venkovních pracovištích, při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
A8: Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
A9: Pracovní úrazy
A10: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

B. Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců a práva a povinnosti odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

B1: Práva a povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
B2: Práva a povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP
B3: Práva a povinnosti odborové organizace nebo zástupce zaměstnanců pro BOZP
B4: Obecné požadavky na dokumentaci v BOZP
B5: Povinnosti zaměstnavatele v oblasti způsobilosti zaměstnanců
B6: Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání
B7: Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k pracovnělékařské péči
B8: Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se vznikem mimořádných událostí
B9: Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
B10: Požární ochrana

C. Všeobecné preventivní zásady pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání

C1: Povinnosti zaměstnavatele na úseku předcházení ohrožení života a zdraví při práci a prevence rizik
C2: Identifikace nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizace rizik při práci
C3: Metody pro vyhodnocování rizik
C4: Všeobecné preventivní zásady
C5: Rizikové faktory pracovních podmínek
C6: Způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky.
C7: Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
C8: Bezpečnostní značky, signály
C9: Ergonomie
C10: BOZP při práci související s chovem zvířat

D. Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace

D1-D10: vylosování fotografie pro rozbor příkladu situace na pracovišti

E. Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly

E1: Povinnosti a podmínky poskytování OOPP obecně
E2: Zásady poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
E3: Vymezení osobních ochranných pracovních prostředků a způsob jejich stanovení.
E4: Zásady poskytování mycích, čisticích a desinfekčních prostředků
E5: Základní pojmy a metody v prevenci rizik obecně
E6: Prevence rizik při provozu, používání, údržbě a servisu strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
E7: Zpracování stanovené dokumentace v oblasti OOPP
E8: Způsob použití osobních ochranných pracovních prostředků
E9: Zásady poskytování ochranných nápojů
E10: Odpovědnosti při používání OOPP v provozu

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Akreditace OHSMS dle ISO 45001 od ČIA

02.07.2019Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN EN ISO 50001:2019

16.04.2019Rádi bychom vás informovali, že v březnu 2019 vyšla revidovaná norma pro systémy managementu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz