Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů a podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.

Ústní ověření znalostí a dovedností uchazečů zkouškou z losovaných otázek, s písemnou přípravou:

Při zkoušce si uchazeč vylosuje: 4 ústní otázky (po jedné z okruhu A, B, C a E) a 1 fotografii z okruhu D

Při periodické zkoušce si uchazeč vylosuje: 2 ústní otázky (po jedné z okruhu A a B) a 1 fotografii z okruhu D

A. Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

A1: Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obecně
A2: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
A3: Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
A4: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na stavbách
A5: Nakládání s chemickými látkami a směsmi, havarijní připravenost
A6: Ochrana veřejného zdraví, kategorizace prací
A7: BOZP při práci na venkovních pracovištích, při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
A8: Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
A9: Pracovní úrazy
A10: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

B. Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů

B1: Práva a povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
B2: Práva a povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP
B3: Práva a povinnosti odborové organizace nebo zástupce zaměstnanců pro BOZP
B4: Obecné požadavky na dokumentaci o zajišťování BOZP na pracovištích
B5: Povinnosti zaměstnavatele v oblasti způsobilosti zaměstnanců k výkonu jejich práce
B6: Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání
B7: Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k pracovnělékařské péči
B8: Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se vznikem mimořádných událostí
B9: Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
B10: Požární ochrana

C. Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popř. minimalizaci při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání

C1: Povinnosti zaměstnavatele na úseku předcházení ohrožení života a zdraví při práci
C2: Identifikace nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizace rizik při práci
C3: Metody pro vyhodnocování rizik
C4: Všeobecné preventivní zásady k zajišťování BOZP na pracovištích
C5: Rizikové faktory pracovních podmínek
C6: Způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky.
C7: Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
C8: Bezpečnostní značky, signály
C9: Ergonomie
C10: BOZP při práci související s chovem zvířat

D. Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace

D1-D20: Soubor fotografií. Posouzení rizik na konkrétním pracovišti - identifikace nebezpečí a závad v BOZP v konkrétních případech
Ústní obhajoba předem zpracované písemné práce

E. Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly

E1: : Povinnosti a podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků obecně
E2: Zásady poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
E3: Vymezení osobních ochranných pracovních prostředků a způsob jejich stanovení.
E4: Zásady poskytování mycích, čisticích a desinfekčních prostředků
E5: Základní pojmy a metody v prevenci rizik obecně
E6: Prevence rizik při provozu, používání, údržbě a servisu strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
E7: Zpracování stanovené dokumentace v oblasti osobních ochranných pracovních prostředků
E8: Způsob použití osobních ochranných pracovních prostředků
E9: Zásady poskytování ochranných nápojů
E10: Odpovědnosti při používání osobních ochranných pracovních prostředků

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834

01.07.2022Rádi bychom Vás informovali, že v květnu 2022 vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN 01 0391:2021

01.07.2022Dovolujeme si Vás informovat, že v srpnu 2021 vyšla revidovaná norma pro systémy managementu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

Certifikační orgán

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy