Způsob ověření znalostí a dovedností

Ověření znalostí a dovedností probíhá dle schváleného metodického postupu uvedeného ve Zkušebním řádu dle následujících etap:

 1. Ověření způsobilosti před vlastní registrací přihlášky ke zkoušce. Cílem je ověření, zda žadatel splňuje předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zpracování písemné práce na téma „Prevence rizik – postupy a metody identifikace nebezpečí a posuzování rizik BOZP“. Cílem je ověření dostatečné orientace a praktické dovednosti uchazeče v oblasti identifikace nebezpečí a prevence rizik. Provádí uchazeč ve stanoveném termínu před zahájením odborné zkoušky před komisí. Nesplní-li písemná práce požadavky zadání, je uchazeči zaslán písemně posudek a dohodnut další postup (oprava práce; nestihne-li uchazeč předat opravenou práci v daném termínu, je s ním dohodnut jiný termín zkoušky). Obhajoba písemné práce, která splňuje požadavky zadání, je součástí ústní části zkoušky.
 3. Odborná zkouška před zkušební komisí. Zkouška je neveřejná. Sestává z písemné části (písemný test) a ústní části (ústní pohovor a obhajoba písemné práce na téma „Prevence rizik – postupy a metody identifikace nebezpečí a posuzování rizik BOZP“).

Před zahájením vlastní zkoušky administrátor zkoušky:

 • ověří totožnost uchazeče průkazem totožnosti
 • ověří, zda uchazeč splňuje předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) zákona, porovnáním kopií dokladů o vzdělání a odborné praxi s předloženými originály
 • zopakuje uchazeči průběh zkoušky

Zjistí-li komise, že uchazeč nepředložil ke kontrole originály dokladů o vzdělání a odborné praxi, není připuštěn k vlastní zkoušce a je s ním dohodnut jiný termín zkoušky.

Fáze zkoušky před komisí:

 • písemná část (test); cílem je ověření dostatečných teoretických znalostí a znalostí právních a jiných předpisů v oblasti BOZP. Provádí uchazeč do jím vylosovaného souboru 80 otázek u zkoušky / 40 otázek u periodické zkoušky (testu) za přítomnosti zkušební komise, vyhodnocuje zkušební komise po uplynutí stanovené doby. Výstupem je vyhodnocení, zda uchazeč dosáhl splnění minimálního počtu bodů stanoveného pro písemnou část.
 • ústní část - obhajoba písemné práce (projektu), zodpovězení uchazečem vylosovaných 4 (zkouška) nebo 2 (periodická zkouška) konkrétních otázek ze zkušebních okruhů teoretických znalostí. Cílem je obhajoba písemné práce uchazečem a tím ověření dostatečných znalostí a dovedností v prevenci rizik BOZP, a dále ověření dostatečných teoretických znalostí stanovených jako zkušební okruhy v příloze č.1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. Výstupem je vyhodnocení, zda uchazeč dosáhl splnění minimálního počtu bodů stanoveného pro ústní část.
 • uchazeč zkoušku úspěšně vykonal, jestliže byl úspěšný v obou částech zkoušky; v tomto případě se vyhodnotí výsledkem „splnil“
 • uchazeč, který zkoušku nebo některou její část úspěšně nevykonal, se ohodnotí výsledkem „nesplnil“; v tomto případě je poučen o možnostech podat žádost o opakování zkoušky nebo části zkoušky, kterou úspěšně nevykonal (opravná zkouška)
 • • Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část zkoušky, v níž nesplnil. Pokud nesplnil ani při opravné zkoušce, může podat novou žádost o vykonání zkoušky nejdříve po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne neúspěšného vykonání opravné zkoušky.

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834

01.07.2022Rádi bychom Vás informovali, že v květnu 2022 vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN 01 0391:2021

01.07.2022Dovolujeme si Vás informovat, že v srpnu 2021 vyšla revidovaná norma pro systémy managementu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

Certifikační orgán

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy