Způsob ověření znalostí a dovedností

Ověření znalostí a dovedností probíhá dle schváleného metodického postupu uvedeného ve Zkušebním řádu dle následujících etap:

 1. Ověření způsobilosti před vlastní registrací přihlášky ke zkoušce. Cílem je ověření, zda žadatel splňuje předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zpracování písemné práce na téma „Prevence rizik – postupy a metody identifikace nebezpečí a posuzování rizik BOZP“. Cílem je ověření dostatečné orientace a praktické dovednosti uchazeče v oblasti identifikace nebezpečí a prevence rizik. Provádí uchazeč ve stanoveném termínu před zahájením odborné zkoušky před komisí. Nesplní-li písemná práce požadavky zadání, je uchazeči zaslán písemně posudek a dohodnut další postup (oprava práce; nestihne-li uchazeč předat opravenou práci v daném termínu, je s ním dohodnut jiný termín zkoušky). Obhajoba písemné práce, která splňuje požadavky zadání, je součástí ústní části zkoušky.
 3. Odborná zkouška před zkušební komisí. Zkouška je neveřejná. Sestává z písemné části (písemný test) a ústní části (ústní pohovor a obhajoba písemné práce na téma „Prevence rizik – postupy a metody identifikace nebezpečí a posuzování rizik BOZP“).

Před zahájením vlastní zkoušky administrátor zkoušky:

 • ověří totožnost uchazeče průkazem totožnosti
 • ověří, zda uchazeč splňuje předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) zákona, porovnáním kopií dokladů o vzdělání a odborné praxi s předloženými originály
 • zopakuje uchazeči průběh zkoušky

Zjistí-li komise, že uchazeč nepředložil ke kontrole originály dokladů o vzdělání a odborné praxi, není připuštěn k vlastní zkoušce a je s ním dohodnut jiný termín zkoušky.

Fáze zkoušky před komisí:

 • písemná část (test); cílem je ověření dostatečných teoretických znalostí a znalostí právních a jiných předpisů v oblasti BOZP. Provádí uchazeč do jím vylosovaného souboru 80 otázek u zkoušky / 40 otázek u periodické zkoušky (testu) za přítomnosti zkušební komise, vyhodnocuje zkušební komise po uplynutí stanovené doby. Výstupem je vyhodnocení, zda uchazeč dosáhl splnění minimálního počtu bodů stanoveného pro písemnou část.
 • ústní část - obhajoba písemné práce (projektu), zodpovězení uchazečem vylosovaných 4 (zkouška) nebo 2 (periodická zkouška) konkrétních otázek ze zkušebních okruhů teoretických znalostí. Cílem je obhajoba písemné práce uchazečem a tím ověření dostatečných znalostí a dovedností v prevenci rizik BOZP, a dále ověření dostatečných teoretických znalostí stanovených jako zkušební okruhy v příloze č.1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. Výstupem je vyhodnocení, zda uchazeč dosáhl splnění minimálního počtu bodů stanoveného pro ústní část.
 • uchazeč zkoušku úspěšně vykonal, jestliže byl úspěšný v obou částech zkoušky; v tomto případě se vyhodnotí výsledkem „splnil“
 • uchazeč, který zkoušku nebo některou její část úspěšně nevykonal, se ohodnotí výsledkem „nesplnil“; v tomto případě je poučen o možnostech podat žádost o opakování zkoušky nebo části zkoušky, kterou úspěšně nevykonal (opravná zkouška)
 • • Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část zkoušky, v níž nesplnil. Pokud nesplnil ani při opravné zkoušce, může podat novou žádost o vykonání zkoušky nejdříve po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne neúspěšného vykonání opravné zkoušky.

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Akreditace OHSMS dle ISO 45001 od ČIA

02.07.2019Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN EN ISO 50001:2019

16.04.2019Rádi bychom vás informovali, že v březnu 2019 vyšla revidovaná norma pro systémy managementu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz