česky slovesky

Společenská odpovědnost firem a její certifikace

Pojem "společenská odpovědnost organizací" je odvozen z anglického "Corporate Social Responsibility" (odtud používaná zkratka"CSR"), a v současném pojetí představuje vzájemně provázaný soubor činností a postupů v organizaci zahrnující oblast sociální, environmentální a ekonomickou. Evropská komise definuje společenskou odpovědnost organizací jako "odpovědnost podniků za dopady jejich činností na společnost".

Co zahrnuje společenská odpovědnost v praxi?

Základem společenské odpovědnosti organizace je takový způsob vedení a budování jejích vztahů s partnery (zainteresovanými stranami), který přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti, udržitelnosti, zlepšování aspektů společenské odpovědnosti. K těm patří například dodržování lidských práv, péče o zaměstnance a rovný přístup k nim, tvorba pracovních míst, celoživotní vzdělávání, prevence znečištění životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů, úspora energií, vody a ostatních zdrojů, boj proti korupci, transparentnost, kvalita produktů i služeb.

Společenská odpovědnost může organizaci přinést zlepšení z hlediska řízení rizik, úspor nákladů, vztahů se zákazníky, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami včetně veřejnosti nebo místních komunit.

V neposlední řadě je CSR konkurenční výhodou a v případě certifikace může být použita jako podklad pro rozhodování při zadávání veřejných zakázek, výběrových řízení či přidělování dotací.

Společenská odpovědnost jako podklad pro rozhodování při udělování dotací či veřejných zakázek

V Úředním věstníku Evropské unie byla 28. března 2014 zveřejněna nová směrnice o zadávání veřejných zakázek, která vstoupila v platnost 17. dubna 2014. Lhůta pro vnitrostátní transpozici je stanovena do 18. dubna 2016, v ČR však lze očekávat snahu o přijetí nové právní úpravy dříve.

Podle této směrnice veřejní zadavatelé při zadávání veřejných zakázek uchazečům vycházejí z ekonomicky nejvýhodnější nabídky, která se stanoví na základě ceny nebo nákladů, a může zahrnovat nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou. Ten je posuzován na základě kritérií, jež zahrnují:

  • Kvalitativní hlediska,
  • Environmentální hlediska,
  • Sociální hlediska spojená s předmětem dané veřejné zakázky.

Přihlédneme-li v této souvislosti k důvodům pro možné vyloučení z účasti v zadávacím řízení uchazeče, ke kterým patří např. korupce, praní peněz či dětská práce, je zde přímá souvislost s aspekty společenské odpovědnosti v ekonomické, environmentální i sociální oblasti.

Důkazem o plnění kritérií uchazečem v této oblasti pak může být certifikát systému managementu společenské odpovědnosti.

Společenská odpovědnost ve světě
Společenská odpovědnost v ČR
ČSN 01 0391 a certifikace systému managementu společenské odpovědnosti
Postup implementace systému managementu společenské odpovědnosti

Ke stažení

Certifikace

Žádost o certifikaci 1.8.2022 (MS Word)
Dotazník 1.8.2022 (MS Word)
Příloha A žádosti (MS Excel)

Recertifikace

Žádost a dotazník RA (MS Word)
Příloha A žádosti (MS Excel)

 Ověření platnosti certifikátů dle IČ

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834

01.07.2022Rádi bychom Vás informovali, že v květnu 2022 vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN 01 0391:2021

01.07.2022Dovolujeme si Vás informovat, že v srpnu 2021 vyšla revidovaná norma pro systémy managementu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy