česky slovesky

Aktuální informaceZohlednění změny klimatu

01.03.2024Dovolujeme si Vás informovat, že dne 22. 2. 2024 bylo zveřejněno společné komuniké IAF (International Accreditation Forum) a ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) týkající se zohlednění změny klimatu v nových a stávajících normách, na základě kterých jsou prováděny certifikace systémů managementu. K vydaným normám, podle kterých je prováděna certifikace systémů managementu, jsou již vydávány změny s označením „Amd“ (např. ISO 14001:2015/Amd 1:2024).

Úpravy týkající se požadavku na zohlednění přístupu organizací ke změně klimatu jsou začleněny do čl. 4.1 a 4.2 norem používaných k certifikaci systémů managementu. Záměrem těchto změn je, aby v rámci systému managementu byla zohledňována změna klimatu jako možný externí faktor.

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s názvem Information security, cybersecurity and privacy protection (Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí). Toto vydání nahrazuje normu EN ISO/IEC 27001:2017. Bližší informace naleznete zde.

Vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834

01.07.2022Rádi bychom Vás informovali, že v květnu 2022 vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834 – Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů. Toto vydání nahrazuje řadu norem ČSN EN ISO 3834 z března 2006. Bližší informace naleznete zde.

Vyšla revidovaná norma ČSN 01 0391:2021

01.07.2022Dovolujeme si Vás informovat, že v srpnu 2021 vyšla revidovaná norma pro systémy managementu společenské odpovědnosti ČSN 01 0391:2021 - Požadavky. Toto vydání nahrazuje normu ČSN 01 0391:2013. Bližší informace naleznete zde.

Akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014

24.05.2021Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group plní požadavky ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 ve spojení s ČSN EN ISO/IEC 27006:2021.

Akreditace dle ČSN EN ISO 50001:2019

01.04.2020Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k provádění certifikace systémů managementu dle normy ČSN EN ISO 50001:2019

Akreditace dle ČSN EN ISO 9001: 2016 + MP SJ-PK – verze 2019

01.04.2020Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci dle ČSN EN ISO 9001: 2016 s využitím pokynů stanovených v metodickém pokynu „Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK)“ – verze 2019 ze dne 20.12.2019.

Vyšel nový metodický pokyn SJ-PK

30.12.2019Vyšel nový Metodický pokyn MD ČR „Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK)“ – verze 2019 platný od 20.12.2019.

Akreditace OHSMS dle ISO 45001 od ČIA

02.07.2019Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k provádění certifikace systémů managementu dle normy ČSN ISO 45001:2018.

Vyšla revidovaná norma ČSN EN ISO 50001:2019

16.04.2019Rádi bychom vás informovali, že v březnu 2019 vyšla revidovaná norma pro systémy managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001:2019 (idt. ISO 50001:2018), která nahrazuje normu ČSN EN ISO 50001:2012. Bližší informace naleznete zde.

Vyšla revidovaná norma ČSN EN ISO 19011:2019

08.02.2019Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, rádi bychom Vás touto cestou seznámili s tím, že v lednu 2019 vyšla revidovaná norma ČSN EN ISO 19011:2019 – Směrnice pro auditování systémů managementu. Toto vydání nahrazuje normu ČSN EN ISO 19011:2012. Tato mezinárodní norma nestanovuje požadavky, ale poskytuje návod k řízení programu auditů, plánování a provádění auditů systému managementu, i ke kompetencím a hodnocení auditora a týmu auditorů.

Vyšla norma ČSN ISO 45001:2018

01.11.2018Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že v říjnu 2018 vyšla nová norma pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018 (idt. ISO 45001:2018), která nahrazuje ČSN OHSAS 18001:2008. Další informace naleznete zde

Novinky v právní úpravě BOZP

08.06.2017Zdarma nyní nabízíme účastníkům přípravného školení ke zkoušce OZO (prevence rizik v BOZP) publikaci „Novinky v právní úpravě BOZP“ aktualizované vydání k 1.5.2017, autorka JUDr. Anna Samková.

Akreditace od ČNB

12.05.2017Rádi bychom Vás informovali, že společnost EURO CERT CZ, a.s. dne 12.5.2017 obdržela akreditaci od České národní banky opravňující pořádat odborné zkoušky podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Akreditace EnMS od ČIA

19.10.2016Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k provádění certifikace systémů managementu dle normy ČSN EN ISO 50001:2012.

Opakovaná akreditace MPSV

19.10.2016Rádi bychom Vás informovali, že společnost EURO CERT CZ, a.s. dne 7.9.2016 obdržela opakovanou akreditaci MPSV pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období dalších 10 let.

Systémy managementu hospodaření s energií (EnMS) dle ISO 50001

19.10.2016Připravili jsme pro Vás školení v oblasti Systémů managementu hospodaření s energií. Bližší informace k termínu, obsahu a ceně se dozvíte zde.

Revize norem pro systémy managementu

12.02.2016Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, rádi bychom vám touto cestou oznámili, že v únoru 2016 vyšly revidované normy pro systémy managementu, a to ČSN EN ISO 9001:2016 (idt. ISO 9001:2015), Systémy managementu kvality – Požadavky; a ČSN EN ISO 14001:2016 (idt. ISO 14001:2015), Systémy managementu kvality – Požadavky s návodem pro použití. Tato vydání nahrazují předchozí verze.

Bližší informace k přechodnému období naleznete zde.

Pozvánka na odborné semináře

12.02.2016V souvislosti s revizemi norem ISO 9001 a ISO 14001 vás zveme na odborné semináře, které proběhnou v našem školicím středisku v Roztokách u Prahy.
ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016

Další termíny školení průběžně vypisujeme na našich webových stránkách.

Zasílání zpráv z auditu elektronicky

29.01.2015Pro zjednodušení a urychlení procesu komunikace s certifikačním orgánem EURO CERT group v rámci posuzování shody a certifikace posíláme zprávy z auditu elektronicky. Dokumenty jsou zasílány s příslušnou autorizací na kontaktní údaje uvedené v žádosti o certifikaci. Zákazníci tak mají přehled o zjištěních z auditu bez zbytečné prodlevy a v běžně dostupném formátu.

Chcete se přihlásit na zkoušku OZO a nevíte, jak doložit odbornou praxi?

22.10.2014Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby ke zkoušce OZO v prevenci rizik (BOZP) je podle příslušného právního předpisu mj. odborná praxe v délce 3 let popřípadě 1 roku. Za odbornou praxi se přitom považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V zákoně samém (č. 309/2006 Sb. v pl. zn.) tedy podmínka nutné 3leté praxe v oblasti BOZP není (je zde pouze všeobecně požadována „doba činnosti v oboru)“. Naproti tomu stanovisko akreditační komise MPSV, do jehož kompetence zkoušky OZO patří, je požadovat po uchazečích o zkoušku doložení praxe přímo v oblasti BOZP, a to dokonce ve smyslu činnosti v prevenci rizik. Co s tím?

Odbornou praxi lze doložit např. kopiemi pracovních smluv, kopiemi potvrzení firem, pro které jste vykonávali činnost v oblasti BOZP apod.

Vzhledem k častým dotazům na toto téma jsme si ale dovolili pro Vás připravit vzorový formulář „potvrzení o odborné praxi“, který postačí vytisknout, vyplnit a podepsat oprávněnou osobou k vydání potvrzení (zaměstnavatel či podnikající subjekt, pro nějž uchazeč o zkoušku vykonává činnosti např. v prevenci rizik).

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu používá nový název EURO CERT group!

10.10.2014Z důvodů reorganizace a rozšíření působnosti došlo ke změně názvu certifikačního orgánu EURO CERT CZ, zároveň s tím jsme vytvořili nové hezčí verze certifikátů – podívejte se do záložky certifikáty.

Vyšlo nové vydání normy ČSN ISO/IEC 27001:2014

15.09.2014vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit, že v září 2014 vyšla česká verze mezinárodně platné normy ISO/IEC 27001:2013, a to jako ČSN ISO/IEC 27001:2014. Toto vydání zrušuje a nahrazuje původně platnou normu. Další informace naleznete zde.

Společenská odpovědnost organizací

08.08.2014Přinášíme vám další informace ke Společenské odpovědnosti organizací ("CSR"), informace o přístupu EU a ČR k dané problematice a k certifikaci systému managementu CSR. Podrobné informace můžete získat také na školení Společenské odpovědnosti firem ve školicím středisku EURO CERT CZ.

Sjednocená struktura norem

10.02.2014Přinášíme vám aktuální informace ohledně sjednocené struktury norem a revize ISO 9001. Bližší informace se dozvíte zde

Společenská odpovědnost firem

10.02.2014Připravili jsme pro vás školení v oblasti Společenské odpovědnosti firem. Bližší informace k termínu, obsahu a ceně se dozvíte zde

Postupy certifikace dle ČSN 01 0391

24.01.2014Dovolujeme si vás informovat, že společnost EURO CERT CZ, a.s. pro vás připravuje postupy certifikace dle ČSN 01 0391 – „Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky“. Bližší informace naleznete zde.

Školení "Seznamte se s počítačem"

21.11.2013Připravili jsme pro vás nové školení v oblasti práce s počítači. Školení bude probíhat v nově otevřeném školicím středisku v počítačové učebně. Každý účastník školení má po celou dobu k dispozici scůj vlastní počítač, kde si může vyzkoušet vše, co potřebuje.
Seznamte se s počítačem (27.1.2014) - na toto školení ke možnost zakoupit dárkový certifikát

Oprávnění k provádění hodnocení kvality

02.10.2013Rádi bychom vás informovali, že společnost EURO CERT CZ, a.s. dne 9.9.2013 obdržela od Ministerstva zdravotnictví České republiky oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Vice informaci zde.

Opakovaná akreditace MPSV

18.09.2013Rádi bychom vás informovali, že společnost EURO CERT CZ, a.s. dne 5.9.2013 obdržela opakovanou akreditaci MPSV pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Akce školení + zkouška OZO

20.03.2013Přijďte na třídenní školení na zkoušku OZO (28.-30.5.2013) a absolvujte zkoušku OZO ve zkušebním středisku společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jako dárek od nás obdržíte 30% slevu z celkové ceny.

Hodnocení ekologické újmy

14.12.2012Víte o nové povinnosti finančního pojištění ekologické újmy? Víte, jak Vám může pomoci certifikát ISO 14001? Bližší informace naleznete zde

Termíny školení 2013

30.11.2012Připravili jsme pro vás nové termíny školení na I. pololetí roku 2013. Bližší informace naleznete zde

Termíny zkoušek OZO pro rok 2013

30.11.2012Vypisujeme nové termíny zkoušek z odborné způsobilosti OZO v BOZP

Školení změny směrnice ČSN EN IS 19011:2012

18.10.2012Vzhledem ke zvýšenému zájmu o školení "Změny směrnice ČSN EN ISO 19011:2012 pro interní audit systémů managementu" vypisujeme pro Vás nový termín 19.11.2012. Bližší informace naleznete zde. Přihlášku na školení naleznete zde.

Školení ČSN EN ISO 19011:2012

19.07.2012Připravili jsme pro vás školení "Požadavky normy ČSN EN ISO 19011:2012 na interní audit systému managementu", které obsahuje podrobný komentář ke změnám revize ČSN EN ISO 19011:2012 "Směrnice pro auditování systémů managementu". Termíny školení naleznete zde. Přihlášku na školení naleznete zde.

Nové termíny školení na II. pol 2012

30.06.2012Připravili jsme pro vás nové termíny školení na II. pololetí roku 2012. Bližší informace naleznete zde

Vyšlo druhé vydání ČSN EN ISO 19011:2012

08.06.2012V červnu 2012 vyšlo druhé vydání ČSN EN ISO 19011:2012: „Směrnice pro auditování systémů managementu“. Tato směrnice poskytuje návod pro interní audity včetně stanovení zásad auditování, řízení a provádění auditů, identifikaci rizik, oproti předchozí verzi z roku 2002 podstatně rozpracovává a upřesňuje požadavky v oblasti hodnocení způsobilosti osob zapojených do procesu auditování. Připravujeme pro vás školení obsahující podrobný komentář ke změnám, které budou mít dopad na interní audit.

Otevíráme třídenní školení BOZP

08.06.2012Otevíráme třídenní školení jako přípravu pro zkoušku z odborné způsobilosti bezpečnostních techniků v oblasti BOZP v termínech 04.09. - 06.09.2012 a 06.11.-08.11.2012. Navazující termíny zkoušek OZO jsou vypsány na 04.10.2012 a 6.12.2012. Bližší informace naleznete ve zkušebním středisku.

Aktuální termíny školení

08.06.2012Aktuální termíny všech školení na druhé pololetí roku 2012 budou k dispozici do konce června.

Školení "Interní auditor kvality"

19.03.2012Vzhledem ke zvýšenému zájmu o školení "Interní auditor kvality" vypisujeme nový termín 23.4.2012. Přihlášku a bližší informace naleznete zde.

Akce školení + zkouška OZO

22.02.2012Přijďte na třídenní školení na zkoušku OZO a absolvujte zkoušku OZO ve zkušebním středisku společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jako dárek od nás obdržíte 30% slevu z celkové ceny.

Obsahy školení

21.02.2012Nově jsme pro vás připravili možnost nahlédnutí do obsahů námi nabízených školení.

Termíny školení 2012

14.12.2011Vypisujeme nové termíny školení na I. pololetí roku 2012.

Školení OZO v prevenci rizik BOZP

14.12.2011Otevíráme třídenní školení jako přípravu pro zkoušku z odborné způsobilosti bezpečnostních techiků v oblasti BOZP v termínu 18.1. - 20.1.2012. Nejbližší termín zkoušky OZO je vypsán na 16.2.2012. Další termíny naleznete v přehledu zkoušek OZO.

Školení BOZP

27.10.2011Otevíráme poslední termín třídenního školení v letošním roce jako přípravu pro zkoušku z odborné způsobilosti bezpečnostních techniků v oblasti BOZP. Navazující termín zkoušky OZO je 14.12.2011

Nové termíny zkoušek

24.01.2011Vyhlašujeme nové termíny zkoušek odborné způsobilosti OZO v BOZP

Školení BOZP

12.01.2011Otevíráme třídenní školení jako přípravu pro zkoušku z odborné způsobilosti bezpečnostních techniků v oblasti BOZP

Akreditace MPSV

02.06.2010EURO CERT CZ získal akreditaci MPSV pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti bezpečnostních techniků v oblasti BOZP

ČSN EN ISO 9001:2009

25.05.2009Certifikační orgán EURO CERT CZ, a.s. provádí posuzování dle ČSN EN ISO 9001:2009.

ČSN OHSAS 18001:2008

24.06.2008Certifikační orgán EURO CERT CZ provádí posuzování dle ČSN OHSAS 18001:2008

25.05.2008Certifikační orgán EURO CERT CZ, a.s. provádí posuzování dle ČSN EN ISO 9001:2009.

25.05.2008Certifikační orgán EURO CERT CZ, a.s. provádí posuzování dle ČSN EN ISO 9001:2009.

ISO/IEC 17021

19.02.2008Certifikační orgán EURO CERT CZ rozšířil své řady a úspěšně zahájil přípravu na akreditaci dle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2006.

Rozšíření akreditace

01.08.2007Certifikační orgán EURO CERT CZ v průběhu července úspěšně realizoval rozšíření rozsahu akreditace o oblast bezpečnosti informací (ISMS) dle ISO/IEC 27001 a procesů svařování dle EN ISO 3834-2.

Nabídka nových produktů

05.02.2007Od letošního roku nabízíme certifikaci systémů managementu bezpečnosti informací ("ISMS") dle ČSN ISO/IEC 27001!
Zahájili jsme projekt školení a seminářů v rámci celoživotního vzdělávání personálu!

Pomáháme potřebným

12.12.2006Společnost EURO CERT CZ, a.s. byla v hlavním partnerem charitativní akce pro dětská oddělení fakultní nemocnice Motol ÚSMĚVY 2006.

Cílem této akce bylo vybrat co nejvíce dárků pro dětské pacienty a udělat tak hezčí Vánoce dětem, které trávily svátky ve fakultní nemocnici Motol. Dárky byly zástupcům FN Motol předány v průběhu slavnostního galavečera v sále Slovanského domu v Praze v prosinci 2006.

Nová internetová prezentace

08.12.2006Dne 8.12.2006 byla u příležitosti významného rozšíření naší nabídky služeb spuštěna nová internetová prezentace.

Akreditace od SNAS

17.05.2005Dne 17.5.2005 získala naše dceřinná společnost EURO CERT SK, s.r.o. akreditaci od SNAS (Slovanská národná akreditačná služba). Úspěšně jsme tak završili vstup na slovesnký trh.

Nová pobočka na Slovensku

10.11.2004Na Slovensku byla pro Vás otevřena nová pobočka EURO CERT SK, s.r.o.

OHSAS 18001

08.11.2004V podzimním období jsme významně rozšířili nabídku služeb našim klientům o veškeré činnosti spojené se získáním certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nová internetová prezentace

16.08.2004Dne 1.8.2004 byla u příležitosti významného rozšíření naší nabídky služeb spuštěna nová internetová prezentace.

Environmentální management

15.07.2004V letním období jsme významně rozšířili nabídku služeb našim klientům o veškeré činnosti spojené se získáním certifikátu systému environmentálního managementu.

Státní dotace

02.07.2004Využijte 50% státní dotaci na výdaje spojené se zavedením a certifikací řízení jakosti výroby a služeb dle ČSN EN ISO 9001:2001.

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Zohlednění změny klimatu

01.03.2024Dovolujeme si Vás informovat, že dne 22. 2. 2024 bylo zveřejněno společné komuniké IAF...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy