Písemná práce

Písemná práce ke zkoušce/periodické zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik je zaměřena na vyhledávání rizik, hodnocení rizik a navržení vhodných opatření na vybraném pracovišti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo na zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu pro zajištění bezpečnosti práce. Písemná práce má za úkol prezentovat znalosti platných právních předpisů při vyhledávání a vyhodnocení rizik a dovednost uchazeče uplatňovat tyto znalosti v praxi.

Písemná práce se zasílá nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky/periodické zkoušky v elektronické podobě na e-mail: condlova@eurocert.cz, nebo poštou na adresu EURO CERT CZ, a.s., pokud se uchazeč s administrátorem zkoušky nedohodne jinak.

Držitel akreditace zajistí posouzení písemné práce a nejpozději 5 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky/periodické zkoušky sdělí uchazeči, zda písemná práce byla doporučena k obhajobě, či nikoliv. K obhajobě písemné práce lze přistoupit pouze, byla-li písemná práce posouzena a doporučena k obhajobě členem odborné zkušební komise, určeným odborným garantem k jejímu posouzení. Při hodnocení předem odevzdané písemné práce zpracované uchazečem a její obhajobě se bude přihlížet zejména k zajištění vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na vybraném pracovišti.

Písemnou práci s vlastnoručním podpisem v listinné podobě odevzdá uchazeč v den zkoušky/periodické zkoušky před jejím zahájením.

Doporučená struktura a obsah písemné práce:

1. Hodnocení rizik a návrh opatření na pracovišti

 1. Popis vybraného pracoviště, činnosti nebo objektu, identifikace pracovního prostředí, objasnění pracovních podmínek, technického vybavení. Uvedení rizikových faktorů pracovních podmínek, personálu apod.
 2. Zpracování vnitřního předpisu zaměstnavatele obsahující popis metodiky zvolené pro analýzu rizik.
 3. Stanovení hodnocení rizik alespoň pro 10 nejzávažnějších rizik na uvedeném pracovišti:
  1. identifikace nebezpečí, identifikace ohrožení,
  2. posouzení stávajících opatření, odhadování rizika, určení přijatelnosti resp. nepřijatelnosti rizik,
  3. návrh opatření pro zjištěná rizika.
 4. Příslušné obecně závazné a platné právní předpisy a soubor dokumentů sloužících jak podklad pro zpracování písemné práce.
 5. Uvedení doplňující dokumentace ke stanovení rizik, přílohy např. soupisy, fotografie, grafy, záznamy úrazovosti apod.

2. Místní provozně bezpečnostní předpis pro zajištění bezpečnosti práce

 1. Popis vybraného pracoviště, činnosti nebo objektu, identifikace pracovního prostředí, objasnění pracovních podmínek a technického vybavení. Uvedení rizikových faktorů pracovních podmínek, personálu apod.
 2. Identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik vyskytujících se při zvolené činnosti nebo pracovišti.
 3. Stanovení pracovních postupů a organizace práce, ochranná opatření zaměřená na vyloučení, popřípadě snížení rizika při zvolené činnosti nebo na pracovišti.
 4. Příslušné obecně závazné a platné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jak podklad pro zpracování písemné práce.
 5. Uvedení doplňující dokumentace, přílohy např. soupisy, fotografie, grafy, náčrty schémata, apod.

Doporučený rozsah písemné práce

10 až 15 stran ve formátu A4 (úvodní strana a obsah písemné práce se nezapočítává do celkového počtu stran).

Dbejte na vhodnou formální a grafickou úpravu textu.

Přehled témat

 1. Hodnocení rizik a návrh opatření na pracoviště a práce související se zpracováním materiálů – strojírenský a zpracovatelský průmysl.
 2. Hodnocení rizik a návrh opatření na pracoviště s výkonem svářečských prací.
 3. Hodnocení rizik a návrh opatření na pracoviště a práci s vyhrazenými technickými zařízeními (elektrická, plynová, tlaková, zdvihací).
 4. Hodnocení rizik a návrh opatření na pracoviště a provoz technologických zařízení v chemickém průmyslu.
 5. Hodnocení rizik a návrh opatření na pracoviště a provoz technologických zařízení v průmyslu na zpracování dřeva.
 6. Hodnocení rizik a návrh opatření na provoz a údržbu motorových vozidel.
 7. Hodnocení rizik a návrh opatření na pracoviště a provoz technologických zařízení ve stavební výrobě.
 8. Hodnocení rizik a návrh opatření na pracoviště určené ke skladování a manipulaci s materiálem.
 9. Hodnocení rizik a návrh opatření na pracoviště a práce v lese.
 10. Hodnocení rizik a návrh opatření na pracoviště a práce v zemědělské výrobě a při chovu skotu.
 11. Hodnocení rizik a návrh opatření na pracoviště ve zdravotnictví.
 12. Hodnocení rizik a návrh opatření na pracoviště ve službách.
 13. Místní provozní bezpečností předpis pro dopravu.
 14. Místní provozní bezpečností předpis pro práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru.
 15. Místní provozní bezpečností předpis pro práci ve výškách.
 16. Místní provozní bezpečností předpis pro manipulaci a skladování materiálu.
 17. Místní provozní bezpečností předpis pro práce v kontrolovaných pásmech.
 18. Místní provozní bezpečností předpis pro práce s nebezpečnými chemickými látkami či biologickými činiteli.
 19. Místní provozní bezpečností předpis pro práce s vyhrazenými technickými zařízeními.
 20. „Jiný“ Místní provozní bezpečností předpis stanovený právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo Hodnocení rizik a návrh opatření na „jiném“ vybraném pracovišti.

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s...
podrobnosti

Vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834

01.07.2022Rádi bychom Vás informovali, že v květnu 2022 vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

Certifikační orgán

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy