česky slovesky

Společenská odpovědnost firem a její certifikace

Pojem "společenská odpovědnost organizací" je odvozen z anglického "Corporate Social Responsibility" (odtud používaná zkratka"CSR"), a v současném pojetí představuje vzájemně provázaný soubor činností a postupů v organizaci zahrnující oblast sociální, environmentální a ekonomickou. Evropská komise definuje společenskou odpovědnost organizací jako "odpovědnost podniků za dopady jejich činností na společnost".

Co zahrnuje společenská odpovědnost v praxi?

Základem společenské odpovědnosti organizace je takový způsob vedení a budování jejích vztahů s partnery (zainteresovanými stranami), který přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti, udržitelnosti, zlepšování aspektů společenské odpovědnosti. K těm patří například dodržování lidských práv, péče o zaměstnance a rovný přístup k nim, tvorba pracovních míst, celoživotní vzdělávání, prevence znečištění životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů, úspora energií, vody a ostatních zdrojů, boj proti korupci, transparentnost, kvalita produktů i služeb.

Společenská odpovědnost může organizaci přinést zlepšení z hlediska řízení rizik, úspor nákladů, vztahů se zákazníky, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami včetně veřejnosti nebo místních komunit.

V neposlední řadě je CSR konkurenční výhodou a v případě certifikace může být použita jako podklad pro rozhodování při zadávání veřejných zakázek, výběrových řízení či přidělování dotací.

Společenská odpovědnost jako podklad pro rozhodování při udělování dotací či veřejných zakázek

V Úředním věstníku Evropské unie byla 28. března 2014 zveřejněna nová směrnice o zadávání veřejných zakázek, která vstoupila v platnost 17. dubna 2014. Lhůta pro vnitrostátní transpozici je stanovena do 18. dubna 2016, v ČR však lze očekávat snahu o přijetí nové právní úpravy dříve.

Podle této směrnice veřejní zadavatelé při zadávání veřejných zakázek uchazečům vycházejí z ekonomicky nejvýhodnější nabídky, která se stanoví na základě ceny nebo nákladů, a může zahrnovat nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou. Ten je posuzován na základě kritérií, jež zahrnují:

  • Kvalitativní hlediska,
  • Environmentální hlediska,
  • Sociální hlediska spojená s předmětem dané veřejné zakázky.

Přihlédneme-li v této souvislosti k důvodům pro možné vyloučení z účasti v zadávacím řízení uchazeče, ke kterým patří např. korupce, praní peněz či dětská práce, je zde přímá souvislost s aspekty společenské odpovědnosti v ekonomické, environmentální i sociální oblasti.

Důkazem o plnění kritérií uchazečem v této oblasti pak může být certifikát systému managementu společenské odpovědnosti.

Společenská odpovědnost ve světě
Společenská odpovědnost v ČR
ČSN 01 0391 a certifikace systému managementu společenské odpovědnosti
Postup implementace systému managementu společenské odpovědnosti

Ke stažení

Žádost o certifikaci
Dotazník k certifikaci CSR (MS Word)

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Novinky v právní úpravě BOZP

08.06.2017Zdarma nyní nabízíme účastníkům přípravného školení ke zkoušce OZO (prevence rizik v...
podrobnosti

Akreditace od ČNB

12.05.2017Rádi bychom Vás informovali, že společnost EURO CERT CZ, a.s. dne 12.5.2017 obdržela...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.: +421 557 871 940
Tel.:+421 904 413 127
Fax: +421 557 871 941
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Fax: +420 234 222 100
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz