česky slovesky

Aktuality

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 – Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov. Toto vydanie nahradzuje radu noriem STN EN ISO 3834 z júla 2006. Bližšie informácie nájdete tu.

Vyšla revidovaná norma ČSN 01 0391:2021

01.07.2022Dovoľujeme si Vás informovať, že v auguste 2021 vyšla revidovaná norma pro systémy manažmentu spoločenskej zodpovednosti ČSN 01 0391:2021 - Požiadavky. Toto vydanie nahradzuje normu ČSN 01 0391:2013. Bližší informácie nájdete tu.

Akreditácia podľa STN EN ISO/IEC 27001:2014

24.05.2021Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group plní požiadavky STN EN ISO/IEC 17021-1:2018 v spojení s STN EN ISO/IEC 27006:2021.

Akreditácia podľa STN EN ISO 50001:2020

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu k vykonávaniu certifikácie systémov manažérstva podľa normy STN EN ISO 50001:2020

Akreditácia podľa STN EN ISO 9001:2016 + MP SK-PK – verzia 2019

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu podľa STN EN ISO 9001:2016 s využitím pokynov stanovených v metodickom pokyne „Systém kvality v obore pozemných komunikácií (MP SK-PK)“ – verzia 2019 zo dňa 20.12.2019.

Vyšla revidovaná norma STN EN ISO 50001:2020

30.03.2020Radi by sme vás informovali, že vo februári 2020 vyšla revidovaná norma pre systémy energetického manažérstva STN EN ISO 50001:2020 (idt. ISO 50001:2018), ktorá nahrádza normu STN EN ISO 50001:2019.

Vyšiel nový metodický pokyn SK-PK

30.12.2019Vyšiel nový Metodický pokyn MD ČR „Systém kvality v obore pozemných komunikácií (MP SK-PK)“ – verzia 2019 platný od 20.12.2019.

Akreditácia OHSMS podľa ISO 45001 od ČIA

02.07.2019Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu k vykonávaniu certifikácie systémov manažérstva podľa normy STN ISO 45001:2019.

Vyšla revidovaná norma STN EN ISO 19011:2019

02.07.2019Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri, radi by sme Vás touto cestou oboznámili s tým, že v júni 2019 vyšla revidovaná norma STN EN ISO 19011:2019 – Norma pre auditovanie systémov manažérstva. Toto vydanie nahrádza normu STN EN ISO 19011:2012. Tato medzinárodná norma nestanovuje požiadavky, ale poskytuje návod k riadeniu programu auditov, plánovaniu a vykonávaniu auditov systému manažérstva, aj ku kompetenciám a hodnoteniu audítora a tímu audítorov.

Vyšla norma STN ISO 45001:2019

03.05.2019Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že vo februári 2019 vyšla nová norma pre systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN ISO 45001:2019 (idt. ISO 45001:2018), ktorá nahrádza STN OHSAS 18001:2008.

Revidovaná norma pre systémy manažerstva kvality

12.02.2016Vážení zákazníci/vážení obchodní partneri, radi by sme Vám touto cestou oznámili, že vo februári 2016 vyšla revidovaná norma pre systémy manažérstva kvality, a to STN EN ISO 9001:2016 (idt. ISO 9001:2015), Systém manažérstva kvality – Požiadavky; a v apríli 2016 je plánované vydanie revidovanej normy pre systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2016 (idt. ISO 14001:2015), Systém environmentálneho manažérstva – Požiadavky s návodom na použitie. Tieto vydania nahradzujú predchádzajúce verzie.

Bližšie informácie k prechodnému obdobiu nájdete tu.

Odborné školenia

12.02.2016V súvislosti s revíziami noriem ISO 9001 a ISO 14001 Vás pozývame na odborné školenia, ktoré realizuje naša spoločnosť.
Revízia normy STN EN ISO 9001:2016
Revízia normy ISO 14001:2015

Ďalšie termíny školenia priebežne vypisujeme na našich webových stránkach.

Zasielanie správ z auditu elektronicky

29.01.2015Pre zjednodušenie a urýchlenie procesu komunikácie s certifikačným orgánom EURO CERT group v rámci posudzovania zhody a certifikácie posielame správy z auditu elektronicky. Dokumenty sú zasielané s príslušnou autorizáciou na kontaktné údaje uvedené v žiadosti o certifikáciu. Zákazníci tak majú prehľad o zisteniach z auditu bez zbytočného predĺženia a v bežne dostupnom formáte.

Školenie STN EN ISO 19011:2012

03.09.2012Pripravili sme pre vás školenie „Výklad normy STN EN ISO 19011:2012“, ktoré obsahuje podrobný komentár k zmenám revízie STN EN ISO 19011:2012 „Návod na auditovanie systému manažérstva“. Školenie sa uskutoční dňa 25.09.2012 v Košiciach. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

Vyšlo druhé vydanie STN EN ISO 19011:2012

08.06.2012V máji 2012 vyšlo druhé vydanie normy STN EN ISO 19011:2012: „Návod na auditovanie systému manažérstva“ . Táto norma poskytuje návod pre interné audity vrátanie stanovenia zásad auditovania, riadenia a vykonávania auditov, identifikáciu rizík, oproti predchádzajúcej verzii z roku 2002 podstatne rozpracováva a upresňuje požiadavky v oblasti hodnotenia spôsobilosti osôb zapojených do procesu auditovania. Pripravujeme pre vás školenie obsahujúce podrobný komentár k zmenám, ktoré budú mať dopad na interný audit.

Reakreditácia

22.05.2012Certifikačný orgán EURO CERT SK, s.r.o. pre certifikáciu systémov manažérstva kvality bol v priebehu marca 2012 úspešne reakreditovaný podľa normy ISO/IEC 17021:2011.

Koniec prechodového obdobia

18.10.2010Upozorňujeme, že dňa 15. novembra 2010 končí prechodové obdobie, tzn. všetky certifikáty vydané podľa normy STN EN ISO 9001:2001 je nutné do uvedeného dátumu previesť na novú normu STN EN ISO 9001:2009.

STN EN ISO 9001:2009

30.04.2009Certifikačný orgán EURO CERT SK, s.r.o. vykonáva posudzovanie podľa STN EN ISO 9001:2009

ČSN OHSAS 18001:2008

24.06.2008Certifikačný orgán EURO CERT CZ, a.s. vykonáva posudzovanie podľa ČSN OHSAS 18001:2008

STN EN ISO/IEC 17021:2007

20.06.2008Certifikačný orgán EURO CERT SK, s.r.o. pre certifikáciu systému kvality bol v priebehu mája úspešne reakreditovaný podľa novej normy STN EN ISO/IEC 17021:2007.

ISO/IEC 17021

19.02.2008Naša materská spoločnosť EURO CERT CZ, a.s. rozšírila svoje rady a úspešne zahájila prípravu na akreditáciu podľa novej normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2006.

Rozšírenie akreditácie

01.08.2007Certifikačný orgán EURO CERT CZ, a.s. v priebehu júla úspešne realizoval rozšírenie rozsahu akreditácie o oblasť bezpečnosti informácií (ISMS) podľa ISO/IEC 27001 a procesov zvárania podľa EN ISO 3834-2.

Ponuka nových produktov

05.02.2007Od tohto roku ponúka naša materská spoločnosť certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti informácií("ISMS")podľa ČSN ISO/IEC 27001!
Zahájili projekt školení a seminárov v rámci celoživotného vzdelávania personálu

Pomáhame potrebným

12.12.2006Spoločnosť EURO CERT CZ, a.s. bola hlavným partnerom charitatívnej akcie pre detské oddelenie fakultnej nemocnice Motol ÚSMĚVY 2006.

Cieľom tejto akcie bolo vybrať čo najviac darčekov pre detských pacientov a urobiť tak krajšie Vianoce deťom, ktoré trávili sviatky vo fakultnej nemocnici Motol. Darčeky boli zástupcom FN Motol predané v priebehu slávnostného galavečera v sále Slovanského domu v Prahe v decembri 2006.

Nová internetová prezentácia

08.12.2006Dňa 8.12.2006 bola pri príležitosti významného rozšírenia našej ponuky služieb spustená nová internetová prezentácia.

Akreditácia od SNAS

17.05.2005Dňa 17.5.2005 získala naša spoločnosť akreditáciu od SNAS (Slovenská národná akreditačná služba). Úspešne sme tak zavŕšili vstup na slovenský trh.

Nová pobočka na Slovensku

10.11.2004Na Slovensku bola pre Vás otvorená nová pobočka EURO CERT SK, s.r.o.

OHSAS 18001

08.11.2004V jesennom období naša materská spoločnosť významne rozšírila ponuku služieb našim klientom o všetky činnosti spojené so získaním certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Nová internetová prezentácia

16.08.2004Dňa 1.8.2004 bola pri príležitosti významného rozšírenia našej ponuky služieb spustená nová internetová prezentácia

Environmentálne manažérstvo

15.07.2004V letnom období naša materská spoločnosť významne rozšírila ponuku služieb našim klientom o všetky činnosti spojené so získaním certifikátu systému environmentálneho manažérstva.

Štátne dotácie

02.07.2004Využite 50% štátnych dotácií na výdaje spojené so zavedením a certifikáciou riadenia kvality výroby a služieb podľa ČSN EN ISO 9001:2001.

AKTUALITY

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 –...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN 01 0391:2021

01.07.2022Dovoľujeme si Vás informovať, že v auguste 2021 vyšla revidovaná norma pro systémy...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy

SKÚŠOBNÉ STREDISKO