česky slovesky

ČSN 01 0391 a certifikácia systému manažérstva spoločenskej zodpovednosti

Certifikácia znamená posúdenie zhody a pokiaľ sa podnik preukazuje certifikátom systému manažérstva spoločenskej zodpovednosti napr. podľa ČSN 01 0391:2013 alebo podľa SA8000 dokladuje tým, že systém CSR aplikuje a že tento systém funguje. V ČR je národnou normou pre certifikáciu CSR nová technická norma ČSN 01 0391 – „Systém manažérstva spoločenskej zodpovednosti organizácií – Požiadavky“. V norme sú definované jednotlivé princípy CSR, známe z ISO 26000, ich kompatibilita s ďalšími systémami manažérstva, požiadavky na systém manažérstva CSR vrátane neustáleho zlepšovania v súlade s cyklom PDCA.

Stručný prehľad požiadaviek uvedenej normy na CSR je nasledujúci:

1. vytvoriť, dokumentovať, zaviesť, udržiavať a neustále zlepšovať systém manažérstva v súlade s princípmi PDCA;
2. menovať predstaviteľov vedenia pre oblasť CSR;
3. spracovať dokumentáciu vrátane politiky, cieľov, programov, projektov, záznamov;
4. identifikovať a plniť požiadavky právnych predpisov;
5. identifikovať zainteresované strany a brať do úvahy ich záujmy a potreby;
6. zvážiť aspekty spoločenskej zodpovednosti v ekonomickej oblasti (zahrňuje výber a hodnotenie dodávateľov, požiadaviek na stanovenie etických princípov, plánovanie a realizáciu investícií, preukazovanie podpory vybranej komunity);
7. zvážiť aspekty spoločenskej zodpovednosti v environmentálnej oblasti (zahrňuje požiadavky v oblasti environmentálneho manažérstva ako je identifikácia environmentálnych aspektov, riadenie prevádzky);
8. zvážiť aspekty spoločenskej zodpovednosti v sociálnej oblasti (zahrňuje požiadavky v oblasti dodržiavania ľudských práv, zabezpečenie rovných príležitostí, opäť podporu komunity, ale tiež oblasť ochrany práv spotrebiteľa);
9. riadiť potrebné zdroje (zahrňuje požiadavky na stanovenie kompetencií, poskytovanie výcviku, podporovanie vedomia závažnosti u pracovníkov, nutnosť zaistenia a riadenia finančných zdrojov, požiadavky na internú a externú komunikáciu);
10. vykonávať meranie, analýzy a zlepšovanie (zahrňuje požiadavky na stanovenie a monitorovanie alebo meranie ukazovateľov výkonnosti, hodnotenie súladu s požiadavkami v oblasti ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ďalších právnych predpisov; ďalej požiadavky na vykonávanie interného auditu a preskúmavanie systému manažérstva za účelom jeho neustáleho zlepšovania).

« späť na Spoločenská zodpovednosť

AKTUALITY

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s...
podrobnosti

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 –...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy

SKÚŠOBNÉ STREDISKO